MANTENIMENT DELS EDIFICIS I LES ITE’s

L’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’enviament de milers de cartes per tot el territori català, està informant a les Comunitats de Propietaris i a tots els propietaris d’immobles, de la obligatorietat que tenen de fer la Inspecció Tècnica dels Edificis, quan aquests tenen més de 45 anys de vida, o sigui, hagin estat construïts abans de 1972.

Com molta gent sap, i tothom deuria saber, la ITE és la inspecció tècnica d’edificis, que es realitza per un tècnic qualificat (arquitecte, aparellador o arquitecte tècnic), mitjançant la redacció del corresponent informe.

Es tracta de fer un diagnòstic de l’edifici per tal que els propietaris coneguin el seu estat de conservació i procedir a les obres que cal executar per tindre l’immoble en condicions, en cas de que es dictaminin deficiències.

Aquestes deficiències poden qualificar-se entre lleus i molt greus, a criteri del tècnic responsable i en funció de les seves característiques.

Cal recordar ara i aquí que, si les deficiències són greus o molt greus, caldrà prendre mesures cautelars de forma immediata, sigui per la pròpia seguretat dels ocupants dels habitatges, per la seguretat dels vianants i per la pròpia estabilitat de l’edifici. En qualsevol altre cas, s’obrirà un termini de temps d’uns 2 anys per executar les obres de reparació, previ la redacció d’un Pla de Rehabilitació en el que els propietaris puguin preparar-se convenientment, tant a nivell econòmic com logístic.

Aquesta campanya engegada per l’Agència de l’Habitatge te caràcter informatiu i vol impulsar  la inspecció de tots els edificis que es trobin amb la obligatorietat de fer-la.

La responsabilitat de passar la ITE recau sobre la Comunitat de Propietaris, o sobre el propietari únic, amb l’advertència que l’incompliment de l’obligació de passar-la es una falta greu que pot comportar sancions de 9.000€ com a mínim, tot d’acord amb el Decret 67/2015 i amb la Llei del Dret a l’Habitatge.

Ha arribat el moment de prendre’s seriosament aquesta qüestió, i no només per la possible sanció, si més no, per la imperiosa necessitat de mantenir els edificis en correcte estat de conservació.

¿Per què no dubtem quan es tracte del nostre vehicle, amb la coneguda i acceptada ITV? Doncs el mateix tindríem de pensar en relació als nostres habitatges.

L’ITE és una eina imprescindible per a la bona salut del parc d’habitatges de qualsevol població, i la conservació i rehabilitació dels nostres edificis es una tasca que cal fer conjuntament entre Administració (Ajuntaments i Generalitat), agents intermediaris del sector i els propietaris d’immobles.

En aquest sentit, existeixen ajudes econòmiques, en forma de subvencions a fons perdut, que poden arribar fins al 35% del cost total de les obres de Rehabilitació o del 50% del seu cost quan es tracte de millores d’accessibilitat.

Cal inculcar la cultura del manteniment dels edificis, com una oportunitat de millora de la qualitat de vida dels ocupants, siguin propietaris o no, al temps d’aconseguir una revalorització del propi patrimoni i el de tota la ciutat.

Des del Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya volem reforçar la campanya informativa iniciada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, posant-nos a disposició de tots aquells que vulguin informar-se.

Agustí Pujol
President del Consell General