carregant

Especialistes en l’àmbit de la propietat urbana

Les cambres de la propietat urbana donen servei professional a diferents tipologies de socis, tot dirigint i ajustant cada servei a la idiosincràsia i casuística concreta de cada perfil d’usuari.

Particulars

Propietaris d’una casa, un pis, un local… Les cambres atenen les consultes específiques dels propietaris i els assessoren en temes de gestió immobiliària diversa com: compres, vendes, aspectes jurídics i fiscals, urbanisme, llicències, informes tècnics, cèdul·les d’habitabilitat, certificacions energètiques, declaracions, herències…

Comunitats de propietaris

Les cambres ofereixen serveis específics per a comunitats orientats a donar resposta a les necessitats d’aquest tipus de socis. Problemàtiques tant concretes com les relacionades als elements comuns del veïnat, derrames, morositat, celebració de juntes, elaboració d’actes, Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE)… troben solució a les cambres catalanes.

Arrendadors d’immobles

L’arrendament d’un immoble comporta la redacció de contractes, el coneixement del mercat dels lloguers i el seu tractament fiscal, el dipòsit de fiances i l’enregistrament dels contractes a través d’Incasòl, la mediació entre propietari i llogater, etc. A tals efectes, les cambres disposen de professionals especialitzats en tot el que refereix a l’arrendament immobiliari.