carregant

Serveis professionals de valor per a una cobertura integral als socis

Les cambres són entitats referents en els àmbits de la propietat urbana, la gestió immobiliària i l’administració de finques. Els professionals que integren cada cambra ofereixen el més ampli conjunt de serveis i avantatges als seus associats a fi de garantir-los unes prestacions integrals, multidisciplinàries i amb les màximes garanties.

* Consulti a cada cambra adherida al Consell General els serveis concrets que s’ofereixen. Consulti les cambres aquí.

Assessoria jurídica

Consultes jurídiques en temes immobiliaris, formalització de contractes de lloguer, assistència en processos de compravenda, procediments judicials, redacció de notificacions, reclamació de lloguers, assessoria sobre conflictes en comunitats de propietaris…

Assessoria fiscal

Assessoria personalitzada en liquidacions d’impostos, liquidació de l’impost de successions i donacions, presentació de recursos en qüestions cadastrals, Impost sobre Béns Immobles (IBI), convenis amb l’AEAT i l’ATC…

Assessoria tècnica

Tramitació del Certificat Energètic, Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), tramitació o renovació de cèdules d’habitabilitat, estudis d’eficiència i propostes de millora, informes tècnics per deficiències de l’edifici, assessoria tècnica en obres, projectes d’obra i tramitació de llicències municipals…

Gestió i administració de finques

Redacció de contractes d’arrendament, emissió i cobrament de rebuts, seguiment d’incidències, revisió periòdica de la renda, pagament de despeses de comunitat i de subministraments, liquidació periòdica de rendes, estudi i contractació d’assegurances, gestió i dipòsit de la fiança legal…

Administració de comunitats

Actualització legal i econòmica de la comunitat, emissió i cobrament d’aportacions (provisions de fons), organització de juntes ordinàries i extraordinàries, redacció d’actes de reunions i transcripció al Llibre d’Actes, gestió de cobrament de morosos i altres procediments, qüestions sobre elements comuns, assessoria sobre ajuts a la rehabilitació, arbitratges, cèdula de l’edifici…

Serveis tecnològics

Les cambres ofereixen serveis online perquè cada propietari pugui accedir a consultar informació relativa al seu immoble o immobles i operar a través de la seva àrea privada d’usuari.

Fiances

Gestió i tramitació de fiances i enregistrament dels contractes de lloguer amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl), Generalitat de Catalunya.

logo incasol ok

Borsa immobiliària

Dinamització del mercat de lloguer d’immobles dels
propietaris membres de les cambres.

Assegurances especialitzades

Pòlisses per a la llar, per a pisos en règim de lloguer, segones residències, locals, oficines…

socis