carregant

Les funcions del Consell General

Els integrants del Consell General tenen el deure i la responsabilitat d’executar les següents funcions:

• Actuar com a òrgan coordinador i assessor de totes les cambres catalanes en aquelles temàtiques de referència de la propietat urbana.

• Representar i defensar els interessos del conjunt de cambres davant de qualsevol organisme social, públic-administratiu, d’interès privat, etc.

• Posicionar al propi Consell General, i les diferents cambres, com a organismes de referència en l’àmbit de la propietat urbana entre la societat civil de Catalunya.

• Estudiar el rumb del sector immobiliari a fi de garantir el millor assessorament a les cambres catalanes i, conseqüentment, als propietaris que les composen.

• Recollir i analitzar les millors pràctiques de cadascuna de les cambres, amb l’objectiu de fer-les extensives al conjunt de cambres.

• Estudiar i proposar normes i disposicions de caràcter jurídic que afectin a la propietat urbana i emetre informes que demani l’administració.

• Potenciar el Gabinet Tècnic del Consell General: l’òrgan que té per objectiu desenvolupar i implementar les actuacions de caràcter tècnic-normatiu de les cambres.

• Complementar i ajustar les actuals funcions del Consell General en línia a la dinàmica i la constant evolució del sector de la propietat urbana.