LES COMUNITATS DE PROPIETARIS I EL DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Davant la celebració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat aquest dissabte 3 de desembre de 2016, que serveix per conscienciar i sensibilitzar més a la ciutadania, el Consell General de Cambres considera que és un bon moment per insistir en la campanya que està portant a terme per a millorar l’accessibilitat i  tornar a recordar a les Comunitats de propietaris de la necessitat que tenen d’adaptar els seus edificis per tal que aquests assoleixin les condicions d’accessibilitat que exigeix la llei.

A partir del dia 4 de desembre, aquest diumenge, comença el termini d’un any en què, les Comunitats de Propietaris hauran de portar a terme les obres corresponents per garantir les condicions d’accessibilitat que exigeix la llei.logo dia discapacitades NNUU

A partir del 4/12/2017, les Comunitats que no s’hagin adaptat incorreran en sancions.

El Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya fa temps que hi treballa, havent  arribat a acords amb alguna entitat bancària (específicament amb el Banc de Sabadell), per tal de facilitar crèdit a les Comunitats amb condicions de concessió i garantia molt simples i adequades.

També s’ha de tenir en compte que també hi ha ajuts públics, amb condicionament de concessió, que han de ser tinguts en compte.

Cal conscienciar-se que, en poc temps aquesta obligació legal s’aplicarà per llei, sense necessitat que sigui demanat per cap propietari o usuari i amb sancions possibles de fins a noranta mil euros (90.000 €) a pagar per la Comunitat (amb possible responsabilitat també a les persones que ho impedeixin)

Tant una llei estatal com una de catalana, imposen aquesta obligació, que serà efectiva per a tothom a partir del 4/12/2017, data a partir de la qual les administracions públiques podran exigir a totes les Comunitats de propietaris que actuïn i facin efectiu el dret de les persones que en són afectades (cada vegada més quantitat de gent, tant perquè la ciutadania cada vegada envellim més, com per situacions de privació sobtada de mobilitat, sinó per accidents de trànsit, accidents vasculars o d’altri).

Som a disposició de tots els propietaris i les Comunitats per a ampliar qualsevol qüestió i/o aclariment de dubtes, a través dels Departaments Tècnics i de Comunitats de cadascuna de les Cambres de la Propietat Urbana.

També cal tenir present que quan un veí (sigui o no propietari) justifica la necessitat per la seva discapacitat o hi ha persones més grans de 70 anys, la llei obliga a què les zones comunes dels edificis plurifamiliars en el que resideix aquell veí porti a terme les obres necessàries per tal de garantir les condicions adequades a les seves necessitats d’accés a l’habitatge, de comunicació i d’interacció amb l’accés a l’edifici que siguin tècnicament possibles. I serà la Comunitat la que haurà de dur a terme i pagar les actuacions i les obres d’adequació necessàries.

I la llei va més enllà, ja que obliga a executar les obres de manera diligent amb relació al greuge a les persones afectades, i en tot cas en el termini d’un any, si són obres menors, o de dos anys, si són obres majors, a comptar de la data de l’acord de la comunitat de propietaris o, si s’escau, de la data de notificació de la resolució administrativa o judicial que ho imposi. El termini anterior establert per a les obres majors es pot ampliar si algun dels propietaris que forma part de la comunitat justifica que el cost que se li imputa per aquestes obres supera el 33% dels ingressos anuals de la seva unitat familiar i que aquests ingressos són inferiors a 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya.

Són molts els ciutadans i ciutadanes, afectats  de mobilitat o discapacitats que estan esperant que la seva Comunitat es digni a treballar-hi seriosament, i és un dret que tenen d’exigir-ho.